03/05/2011

The Controls collection cannot be modified because the control contains code blocks (i.e. % ... %)

Home

The Controls collection cannot be modified because the control contains code blocks (i.e. <% ... %>). to paskudny błąd, który generowany jest przez klasę System.Web.UI.ControlCollection. Ma to miejsce przy próbie modyfikacji kolekcji, na przykład przez wywołanie Add(Control control), w przypadku kiedy kontrolki w niej zawarte korzystają z wyrażeń postaci <% ... %> lub <%= ... %>. Istnieje kilka sposób ominięcia tego problemu:
 • Kod zawierający wyrażenia <% ... %> lub <%= ... %> umieścić w dodatkowym bloku <div runat="server">...<div/>. Na przykład taki kod:
  <form id="form1" runat="server">
    <% for (int i = 0; i < 5; ++i) %>
    <% { %>
    <br />
    <asp:label runat="server" Text="Test" />
    <%= i.ToString() %>
    <% } %>
  </form>
  
  zamienimy na taki:
  <form id="form1" runat="server">
    <div runat="server">
    <% for (int i = 0; i < 5; ++i) %>
    <% { %>
    <br />
    <asp:label runat="server" Text="Test" />
    <%= i.ToString() %>
    <% } %>
    </div>
  </form>
  
  W drugim przypadku modyfikacja kolekcji (form1.Controls.Add(new Label());) nie spowoduje błędu ponieważ kontrolki form oraz div posiadają oddzielne kolekcje ControlCollection i tylko kolekcja kontrolki div jest w trybie tylko do odczytu.
 • Jeśli mamy dostęp do kontrolek Telerika to możemy skorzystać z RadCodeBlock.
Poniżej jeszcze dwa, mniej ogólne, rozwiązania problemu:
 • Zastąpienie <%= ... %> przez <%# ... %>. Na przykład taki kod:
  <%= Environment.MachineName %>
  
  możemy zastąpić takim:
  <%# Environment.MachineName %>
  
 • Użyć kontrolki Literal i taki kod:
  <%= Resources.lbl.Title %>
  
  zastąpić takim:
  <asp:Literal runat="server" Text="<%$ Resources: lbl, Title %>"/>
  
Rozwiązanie problemu to jedna sprawa. Mnie zaciekawiło dlaczego tak się dzieje. Poszukiwania rozpocząłem od przyjrzenia się implementacji kolekcji ControlCollection. Tutaj jak zwykle pomocny okazał się .NET Reflector. Na początki dowiedziałem się, że kolekcja ma prywatne pole _readOnlyErrorMsg; . Jeśli jest ono różne od null i nastąpi próba modyfikacji kolekcji to generowany jest wyjątek:
...
if (this._readOnlyErrorMsg != null)
{
 throw new HttpException(SR.GetString(this._readOnlyErrorMsg));
}
...
Pole to ustawiane jest tylko w jednym miejscu, w metodzie ControlCollection.SetCollectionReadOnly(string errorMsg). Metoda ta wywoływana jest w kilku miejscach, ale tylko w jednym przypadku parametr errorMsg odpowiada komunikatowi The Controls collection cannot be modified.... Ma to miejsce w metodzie Control.SetRenderMethodDelegate(RenderMethod renderMethod). I tu pojawił się problem. Okazało się, że ta metoda nie jest nigdzie wywoływana, a przynajmniej tak twierdził .NET Reflector (i w sumie się nie pomylił).

Wywołanie tej metody znalazłem w plikach generowanych dynamicznie dla stron aspx. Znajdziemy je w katalogu z plikami tymczasowymi C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files\.... Dokładej lokalizacji nie podaję ponieważ nazwy tych plików generowane są w sposób losowy. Dla przykładu z początku postu (z pętlą for) zostanie wygenerowany taki kod:
...
@__ctrl.SetRenderMethodDelegate(new System.Web.UI.RenderMethod(this.@__Renderform1));
...
Metoda @__Renderform1 wygląda natomiast tak (po usunięciu dyrektyw kompilatora):
...
private void @__Renderform1(System.Web.UI.HtmlTextWriter @__w, System.Web.UI.Control parameterContainer) 
{
 @__w.Write("\r\n  \r\n    ");
 for (int i = 0; i < 5; ++i) 
 { 
  @__w.Write("\r\n  <br />\r\n  ");
  parameterContainer.Controls[0].RenderControl(@__w);
  @__w.Write("\r\n  ");
  @__w.Write( i.ToString() );
  @__w.Write("\r\n  ");
 }
}
...
Co w tym takiego zdrożnego, że silnik ASP.NET nie pozwala na modyfikowanie kolekcji? Moim zdaniem kluczowa jest linijka zawierająca odwołanie to kolekcji Controls. Jak widać indeks kontrolki do jakiej się odwołujemy jest ustawiony na sztywno w kodzie. W takim przypadku modyfikowanie kolekcji kontrolek byłoby albo bezcelowe bo i tak kontrolka nie została by wyrenderowana albo doprowadziło to wyrenderowania innej kontrolki niż trzeba.

Ciekawe posty na ten temat można znaleźć również na blogu Rick Strahl's Web Blog. Podaje tylko tytuły artykułów, a nie linki ponieważ w momencie pisania tego postu artykuły te były dostępne tylko w cache Google'a:
 • Reliably adding Controls or Markup before or after an ASP.NET Control?
 • Understanding how <% %> expressions render and why Controls.Add() doesn't work

26/04/2011

Problem z magazynem certyfikatów

Home

Jakiś czas temu pracowałem nad aplikacją WWW, która między innymi zajmowała się wysyłaniem SMS'ów. SMS'y wysyłałem przy pomocy Web Service'u udostępnionego przez operatora. Aby wysłać taki SMS musiałem uwierzytelnić się korzystając z infrastruktury klucza publicznego - dokładniej mówiąc aby wysłać wiadomość musiałem przedstawić certyfikat podpisany przez operatora. Jak to zazwyczaj bywa testy przy użyciu serwera WWW wbudowanego w Visual Studio powiodły się. Niestety po zainstalowaniu aplikacji na serwerze IIS 7.0 aplikacja nie potrafiła znaleźć certyfikatu w magazynie kluczy i próba wysłania SMS'a kończyła się wyjątkiem:

System.Security.Cryptography.CryptographicException: Zestaw kluczy nie istnieje.

Początkowo myślałem, że to błąd konfiguracji czyli, że szukam certyfikatu o błędnej nazwie. Szybko okazało się jednak, że konfiguracja jest poprawna. W tym momencie przypomniałem sobie o kwestii uprawnień. Przecież tożsamość puli aplikacyjnej w jakiej działa aplikacja musi mieć odpowiednie uprawnienia aby uzyskać dostęp do magazynu certyfikatów.

Problem rozwiązałem bardzo szybko zmieniając tożsamość puli aplikacyjnej na System Lokalny (Local System). Rozwiązanie to nie spodobało mi się jednak ponieważ w ten sposób pula aplikacyjna dostała dużo, dużo więcej uprawnień niż tylko prawo dostępu do magazynu certyfikatów. Krótkie poszukiwania naprowadziły mnie na poprawnego rozwiązanie. Otóż należy nadać puli aplikacyjnej (tożsamości puli aplikacyjnej) uprawnienia TYLKO do wybranych certyfikatów w magazynie.

W tym celu uruchamiamy konsolę zarządzania (mmc.exe) i dodajemy do niej przystawkę zarządzania certyfikatami (pisałem o tym w poście Błąd przy dodawaniu przystawki do konsoli zarządzania). Następnie w kategorii Osobisty (My) znajdujemy interesujący nas certyfikat i z menu kontekstowego wybieramy Wszystkie zadania -> Zarządzaj kluczami prywatnymi.... W okienku jakie się pojawi nadajemy użytkownikowi z jakiego korzysta pula prawa do odczytu. Zalecane jest konto wbudowane Usługa sieciowa (Network Service).

17/04/2011

Błąd przy dodawaniu przystawki do konsoli zarządzania

Home

Przystawka certyfikatów (ang. Certificates Snap-in) pozwala na przeglądanie magazynu certyfikatów dla użytkownika, usługi czy też komputera. Aby uruchomić to narzędzie wystarczy w wierszu poleceń lub do okienka Uruchom wpisać polecenie certmgr.msc. Problem polega na tym, że tak uruchomiona przystawka certyfikatów pokaże nam tylko magazyn dla bieżącego użytkownika.

Jeśli chcemy zobaczyć magazyn certyfikatów komputera, tak było w moim przypadku, czeka nas trochę więcej pracy. Zaczynamy od uruchomienia konsoli zarządzania (ang. Microsoft Management Console) wpisując w wierszu poleceń lub do okienka Uruchom komendę mmc.exe. Następnie wybieramy Plik -> Dodaj/Usuń przystawkę. Przystawka certyfikatów znajduje się na początku listy i po jej wybraniu zostaniemy poproszeni o zaznaczenie jakimi certyfikatami chcemy zarządzać: użytkownika, usługi czy komputera. Na koniec klikamy Ok.

Tak to wygląda w teorii, w praktyce po naciśnięciu przycisku Ok konsola zarządzania raportowała błąd (pokazany poniżej) i kończyła pracę, bez względu na to jaka przystawkę wybrałem.
 Nazwa zdarzenia problemu: APPCRASH
 Nazwa aplikacji: mmc.exe
 Wersja aplikacji: 6.0.6002.18005
 Sygnatura czasowa aplikacji: 49e02760
 Nazwa modułu z błędem: StackHash_7ae8
 Wersja modułu z błędem: 6.0.6002.18327
 Sygnatura czasowa modułu z błędem: 4cb74dd3
 Kod wyjątku: c0000374
 Przesunięcie wyjątku: 00000000000aca57
 Wersja systemu operacyjnego: 6.0.6002.2.2.0.256.6
 Identyfikator ustawień regionalnych: 1045
 Dodatkowe informacje 1: 7ae8
 Dodatkowe informacje 2: fab1f7793b8a08e05290bb8ef1ca5c9e
 Dodatkowe informacje 3: 1607
 Dodatkowe informacje 4: 3b4ea5c6cc4724ebe1b8e0ae80fae1cf
Pan Google nie był zbyt pomocny. Radził aby zainstalować SP2 dla Visty, który już mam zainstalowany. Na innej stronie ktoś twierdził, że problem pojawia się jeśli na jednej maszynie zainstalowane są dwie wersje MSSQL i że trzeba jedną z nich odinstalować. Ja mam akurat zainstalowane dwie wersje MSSQL ale nie miałem najmniejszej ochoty usuwać z dysku żadnej z nich. Trzecia osoba radziła aby na komputerze o zbliżonej do problematycznego konfiguracji, na którym mmc.exe działa, wyeksportować klucze rejestru dotyczące konsoli i zaimportować je na komputerze, na którym występuje problem. Ta rada też nie przypadła mi do gustu ponieważ nie miałem takiego komputera pod ręką. Nie wiedziałem także, na ile ta konfiguracja powinna być "zbliżona" aby było dobrze.

Postanowiłem jednak pójść tropem zawartości rejestru i konfliktu pomiędzy różnymi wersjami MSSQL. Na początek zauważyłem, że na liście dostępnych przystawek znajdują się dwie przystawki o takiej samej nazwie SQL Server Configuration Manager. Zapewne dedykowane dla różnych wersji MSSQL. Następnie postanowiłem zajrzeć do rejestru do klucza, który przechowuje listę wszystkich dostępnych przystawek:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MMC\SnapIns\

Jest ich tam kilkadziesiąt i mają niewiele mówiące nazwy np.: d52e5f54-75d9-4a93-91b7-2215ea5cbed2 ale szybko udało mi się znaleźć klucze odpowiadające przystawce SQL Server Configuration Manager. Pomyślałem sobie "raz kozie śmierć", zobaczę co się stanie jak usunę jeden z nich. Oczywiście najpierw wyeksportowałem kopię klucza, a dopiero potem go usunąłem. Okazało się to strzałem w dziesiątkę. Po tej operacji dodanie nowej przystawki w końcu zadziałało. Co ciekawe nie ma znaczenia czy usuniemy klucz przystawki dla MSSQL 2005, czy dla MSSQL 2008.

Reasumując. Jeśli operacja dodania nowej przystawki konsoli zarządzania kończy sie błędem, a masz na komputerze zainstalowane dwie (lub więcej) wersji MSSQL to z dużym prawdopodobieństwem problem spowodowany jest konfliktem pomiędzy przystawkami SQL Server Configuration Manager dla różnych wersji MSSQL. Można go rozwiązać usuwając odpowiedni wpis z rejestru. Nie jest to idealne rozwiązanie, ale z braku laku dobry kit.

14/04/2011

CURRENT_USER , SYSTEM_USER...

Home

W poście Problem z domyślnym schematem wspomniałem, że w celu wyjaśnienia problemu posłużyłem się funkcją CURRENT_USER, która zwraca nazwę bieżącego użytkownika. Czym jednak funkcja ta różni się od funkcji SYSTEM_USER, SESSION_USER czy innych o podobnych nazwach. Sprawa jest prosta. Część z tych funkcji zwraca login, który służy do uwierzytelnienie się względem serwera, a część nazwę użytkownika, która określa co możemy zrobić w ramach poszczególnych baz danych (autoryzacja). Każdy login jest skojarzony (zmapowany) z jednym użytkownikiem dla danej instancji bazy danych. Nie jest to nic skomplikowanego ale można się zgubić w gąszczu nazw. Dlatego ku pamięci, głównie dla siebie, zebrałem te informacje w postaci poniższej tabelki.

CURRENT_USERZwracają nazwę użytkownika
USER_NAME
SESSION_USER
USER

SYSTEM_USERZwracają login
SUSER_SNAME

Więcej szczegółów np.: parametry wywołania, wyjaśnienie skąd wzięło się tyle funkcji robiących to samo, można znaleźć tutaj.

13/04/2011

Problem z domyślnym schematem

Home

Kilka dni temu chciałem zmodyfikowałem domyślny schemat dla jednego z użytkowników, niech nazywa się SomeUser. W tym celu otworzyłem Management Studio, wybrałem interesującą mnie bazę danych i przeszedłem do listy użytkowników. Dalej wybrałem interesującego mnie użytkownika i wyświetliłem dla niego okno właściwość i w polu Default schema: wpisałem nazwę schematu, dla ustalenia uwagi niech nazywa się testSchema.

Żeby być pewnym, że wszystko jest w porządku nawiązałem połączenie z serwerem korzystając z wspomnianego użytkownika i spróbowałem wykonać trywialne zapytanie pobierające dane z tabeli znajdującej się w schemacie testSchema:
select *
from TestTable
Ku swojemu zdziwieniu otrzymałem komunikat o treści Invalid object name 'TestTable'. Sprawdziłem, więc zapytanie zawierające pełną nazwę tabeli (razem ze schematem) i zadziałało:
select *
from testSchema.TestTable
Aby upewnić się, że pracuję w kontekście właściwego użytkownika posłużyłem się poleceniem select current_user, które ponownie ku mojemu zdziwieniu wypisało na ekran dbo zamiast SomeUser. No cóż może się pomyliłem. Ponownie połączyłem się z serwerem upewniając się, że korzystam z dobrego użytkownika ale nic się nie zmieniło.

Problem pomógł mi rozwiązać kolega, który zwrócił uwagę, że SomeUser ma przypisaną rolę sysadmin, a więc w rzeczywistości był widziany jako użytkownik dbo (dla którego domyślny schemat to dbo). Po zabraniu użytkownikowi roli sysadmin, która nie była mu zresztą potrzebna, wszystko zaczęło działać jak trzeba.